Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là hình thức có thể đáp ứng và phù hợp với khả năng cũng như tình hình phát triển công ty. Phương án này giúp doanh nghiệp vượt qua cơn khủng hoảng, tái tạo cơ cấu tổ chức, xây dựng vốn đầu tư và phát triển trong kinh doanh.

Những hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:
– Chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH từ hai thành viên trở lên và ngược lại.
– Chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên và ngược lại.
– Chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần và ngược lại.
– Chuyển đổi từ DNTN thành công ty TNHH.

CASE STUDY:

Công ty cổ phần X hiện có 4 cổ đông, tuy nhiên do nhu cầu và các vấn đề của cổ đông nên có 2 cổ đông bán lại cổ phần cho 2 cổ đông còn lại, nên doanh nghiệp không đủ số cổ đông theo điều kiện hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần ⇒ Do vậy, N&V Law đã thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên.