Đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam phải thực hiện nhiều thủ tục, N&V Law với gần 10 năm kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn giúp bạn các thủ tục cần thiết.

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục như sau:
(1) Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư khi đáp ứng đủ điều kiện:
– Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định Luật đầu tư
– Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
– Thủ tục này bắt buộc đối với:
+ Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
+ Tổ chức kinh tế quy định tại Điều 23 Luật Đầu tư
(2) Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế để triển khai dự án đầu tư và các hoạt động kinh doanh.

DỰ ÁN: Dự án thành lập liên doanh Nhật – Việt trong lĩnh vực giáo dục thể thao – dạy bóng đá cho trẻ em tại Hồ Chí Minh.