Giấy phép kinh doanh lữ hành

Kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch.

Kinh doanh dịch vụ lữ hành bao gồm nội địa và quốc tế. Trong đó:

  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách du lịch nội địa.
  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

Có một lưu ý rằng: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác
Để thực hiện kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện theo quy định trước khi tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa hoặc Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Một trong các điều kiện cần đáp ứng là doanh nghiệp phải thực hiện ký quỹ tại Ngân hàng. Số tiền ký quỹ sẽ phụ thuộc vào nội dung hoạt đông của doanh nghiệp.
Vì vậy doanh nghiệp cần xác định rõ nội dung kinh doanh của mình là gì trước khi tiến hành các thủ tục khác.