Giấy phép lao động

Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, muốn sử dụng người lao động là người nước ngoài cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đó tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, muốn sử dụng người lao động là người nước ngoài, cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đó tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trừ trường hợp người nước ngoài thuộc trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động do Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn quy định).
Thủ tục xin cấp giấy phép lao động, bao gồm 2 bước:

  • Bước 1: Nộp báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
  • Bước 2: Nộp Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động

DỰ ÁN: Xin giấy phép lao động cho khách hàng K ở vị trí nhà quản lý, chức danh: Phó giám đốc tại công ty V, trong khi trước đây khách hàng K chưa từng đảm nhiệm công việc tại vị trí nhà quản lý đồng nghĩa với việc không có Văn bản xác nhận kinh nghiệm tại vị trí đó.