Giấy phép xây dựng

Công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành, trừ các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

 

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

Giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.

Giấy phép xây dựng theo giai đoạn là giấy phép xây dựng cấp cho từng phần của công trình hoặc từng công trình của dự án khi thiết kế xây dựng của công trình hoặc của dự án chưa được thực hiện xong.

Đối với mỗi loại công trình khác nhau như nhà ở riêng lẻ, công trình không theo tuyến, công trình theo tuyến, công trình tôn giáo,… thì điều kiện và hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng là khác nhau.
Vì vậy hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn một cách chính xác.