Tất cả thủ tục liên quan đến điều chỉnh IRC

Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh IRC).

1. Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

3. Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

4. Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

DỰ ÁN: 

Dự án điều chỉnh mục tiêu và công suất dự án nhà máy B Bắc Giang. Đây là dự án điều chỉnh tăng quy mô dự án về sản xuất các linh kiện, phụ kiện ô tô tăng lên 53% so với công suất đã đăng ký ban đầu. Bằng kinh nghiệm và những giải trình hợp lý, hợp lệ, chúng tôi đã hỗ trợ Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ pháp lý và giải trình và đã được Ban quản lý các KCN chấp thuận cho tăng quy mô dự án mà vẫn giữ nguyên được mức vốn đầu tư đã đăng ký ban đầu. Dự án mang đến rất nhiều lợi thế cho Doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất và phát triển nhà máy, đảm bảo nhà máy vận hành hiệu quả và được phép đạt công suất tối đa như khách hàng đã kỳ vọng.