Tư vấn pháp lý thường xuyên

Các nội dung tư vấn pháp lý thường xuyên bao gồm: cập nhật các quy định mới của pháp luật; hỗ trợ rà soát, hoàn thiện các văn bản quản trị nội bộ; giải đáp hoặc cho ý kiến pháp lý…

Các nội dung công việc trong hoạt động tư vấn pháp lý thường xuyên bao gồm:

  • Cập nhật, cung cấp các quy định mới của pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ rà soát, hoàn thiện các văn bản quản trị nội bộ, các hệ thống form, mẫu dùng cho công tác quản trị nội bộ và giao dịch kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp.
  • Giải đáp hoặc cho ý kiến pháp lý (qua điện thoại hoặc bằng văn bản) về các vấn đề liên quan đến hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ soạn thảo các văn bản, công văn, thư từ trao đổi giữa tổ chức, doanh nghiệp với khách hàng/đối tác và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Hỗ trợ soạn thảo các hợp đồng kinh tế, thương mại, dân sự để tổ chức, doanh nghiệp ký kết với khách hàng/đối tác hoặc rà soát, chính sửa dự thảo hợp đồng do khách hàng/đối tác gửi cho tổ chức, doanh nghiệp