Pháp luật hiện hành có cho phép 2 người làm đại diện theo pháp luật không?

Câu hỏi

Hiện tại tôi và 2 người bạn nữa đang có nhu cầu thành lập Công ty cổ phần. Tuy nhiên chúng tôi muốn có 2 người cùng là đại diện theo pháp luật của công ty. Hỏi pháp luật hiện hành có cho phép 2 người làm đại diện theo pháp luật không?

Trả lời

Khoản 2 Điều 13 của Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.”

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, trường hợp của bạn hoàn toàn có thể thành lập công ty cổ phần với 2 người đại diện theo pháp luật. Đồng thời, Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể về số lượng, chức danh quản lý, quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Đây cũng là một quy định mới của Luật doanh nghiệp 2014 nhằm đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp.