Tôi có thể chứng minh năng lực tài chính của mình bằng cách nào khi muốn đầu tư thành lập công ty tại Việt Nam?

Câu hỏi

Tôi là 1 cá nhân nước ngoài đầu tư thành lập Công ty tại Việt Nam. Trong hồ sơ nộp lên Cơ quan có thẩm quyền, tôi được yêu cầu các tài liệu chứng minh năng lực tại chính để thực hiện dự án. Vậy cho tôi hỏi, tôi có thể chứng minh năng lực tài chính của mình bằng tài liệu nào?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 33, Luật đầu tư thì Hồ sơ đăng ký đầu tư dự án gồm

a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
d) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
đ) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
e) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

=> Như vậy, Đối với Nhà đầu tư là tổ chức thì chứng minh năng lực tài chính bằng Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

=> Luật không quy định chi tiết tài liệu chứng minh năng lực tài chính đối với nhà đầu tư là cá nhân. Tuy nhiên, nhằm mục đích giải trình chứng minh năng lực tài chính của mình, thì Bà nên cung cấp Bản thuyết minh năng lực tài chính kèm theo Bản xác nhận Số dư Tài khoản Ngân hàng đã được sao y hợp thức hóa lãnh sự